Müşteri - Tedarikçi - İş Ortağı İçin KVK Hakkında Bilgilendirme Metni

Müşteri - Tedarikçi - İş Ortağı İçin KVK Hakkında Bilgilendirme Metni

Beşler Yem ve Un Sanayi Ticaret A.Ş. (Beşler Yem ve Un A.Ş.) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Beşler Yem ve Un A.Ş ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Anayasa ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuz kapsamında, KVKK’da tanımlı şekli ile Beşler Yem ve Un A.Ş. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar içerisinde işlemekteyiz.


 • İşlemekte Olduğumuz Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Beşler Yem ve Un A.Ş. olarak, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ilişkin olarak aşağıda ayrı tablolarda gösterilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz.

Kimlik Bilgilerinizi

Kimlik kartı/nüfus cüzdanı/sürücü belgesi/pasaporta kayıtlı kişisel bilgiler ile ibraz edilen belgenin fotokopisinde yer alan bilgiler

İletişim Bilgilerinizi

Adres, telefon, e-posta adresi bilgileri

Müşteri İşlem

Talep bilgisi, sipariş bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri, kredi/banka kartı bilgileri (POS veya Mail Order aracılığıyla yapılan ödemelerde), vergi hesap numarası bilgileri

Finans Bilgileri

IBAN ve banka hesap numarası bilgileri

Kimlik Bilgilerinizi

Kimlik kartı/nüfus cüzdanı/sürücü belgesi/pasaporta kayıtlı kişisel bilgiler ile ibraz edilen belgenin fotokopisinde yer alan bilgiler

İletişim Bilgilerinizi

Adres, telefon, e-posta adresi bilgileri

Finans Bilgileri

IBAN ve banka hesap numarası bilgileri

Mesleki Deneyim

Sertifikalar, üretim/satış yasal izin belgeleri

Hukuki İşlem

Yetki ve temsil belgeleri, vekaletnameler, imza sirküleriİŞ ORTAĞI / ALT YÜKLENİCİ

Kimlik Bilgilerinizi

Kimlik kartı/nüfus cüzdanı/sürücü belgesi/pasaporta kayıtlı kişisel bilgiler ile ibraz edilen belgenin fotokopisinde yer alan bilgiler

İletişim Bilgilerinizi

Adres, telefon, e-posta adresi bilgileri

Finans Bilgileri

IBAN ve banka hesap numarası bilgileri

Mesleki Deneyim

İş Bitirme, Referans

Vergi Numarası

Malvarlığı Bilgileri

Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin bilgiler

Banka teminat mektubu

 • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları (Hukuka Uygunluk Halleri)

Kişisel verilerin işlenme şartları ise Kanunun 5. maddesinde sayılmış olup, buna göre aşağıdaki hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 • İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


 • Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri İlgililerine ilişkin kişisel veriler, Beşler Yem ve Un A.Ş. tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar altında işlenmektedir. Şirketimiz tarafından müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ilişkin kişisel verileri işleme amaçlarımıza aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Veri İlgilisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Talep/şikâyet süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi (müşteri memnuniyet anketleri, çağrı merkezi kayıtları vb.)

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

TEDARİKÇİ, TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VEYA TEDARİKÇİ YETKİLİSİ

Tedarik sözleşmesinin kurulması ve ifası süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

Mal kabul işlemlerinin kayıt altına alınması

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yönetilmesi

İŞ ORTAĞI/ALT YÜKLENİCİ

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik tedbir ve önerilerin alınması ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerinin yürütülmesi

Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; işbu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuka uygunluk sebeplerinin) varlığı halinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, belirtilen kurum ve kişilere aktarılabilecektir:

 • Şirketin iş faaliyetlerini yürütmesi amacıyla İş Ortaklarına,
 • Ödeme süreçlerinin yürütülmesi için ilgili bankalara,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarına,
 • Danışmanlık hizmeti aldığımız hukuk ofisleri ve avukatlara,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla çalıştığımız muhasebecilere, mali müşavirlere, denetçilere ve bağımsız denetim firmalarına,
 • Veri İlgilisi sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde takip işlemlerini gerçekleştirebilmek için görevli ve yetkili icra daireleri ve icra mahkemelerine,
 • Taraflar arasında sözleşmenin ifasına ilişkin uyuşmazlık çıktığı takdirde noterlere, görevli ve yetkili adli makamlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına.


 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Beşler Yem ve Un A.Ş. ile olan ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Beşler Yem ve Un A.Ş. müşterilerine, tedarikçilerine ve iş ortaklarına yönelik operasyonel süreçlerini yürütürken topladığı kişisel verilerde, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na, Beşler Yem ve Un A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na, uygun hareket eder.

Beşler Yem ve Un A.Ş. kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve/veya kurum içi politikalarda belirtildiği doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması alinse kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


 • İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Beşler Yem ve Un A.Ş.’ye iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

 • Adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.

Bu haklar doğrultusunda başvuruların Beşler Yem ve Un A.Ş. internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Beşler Yem ve Un A.Ş.’ne teslim edilmesi gerekir. Beşler Yem ve Un A.Ş. tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişiye noterden düzenlenerek verilmiş özel vekâletname bulunması gereklidir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Başvuru formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. 4.Sok No:5, 25700 Aziziye/Erzurum adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu suhut.tosun@beslerunyem.com.tr veya besler.gida@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamında uygun görülen süre 30 takvim günü içerisinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda veya başvurunuzun reddedilmesi, başvurunuza verilen cevabı yetersiz bulmanız durumlarında ilgili kişi olarak, Beşler Yem ve Un A.Ş.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halükârda başvuru tarihini takiben 60 takvim günü içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Top