Çalışanlar İçin KVK Hakkında Bilgilendirme Metni

Çalışanlar İçin KVK Hakkında Bilgilendirme Metni

Beşler Yem ve Un Sanayi Ticaret A.Ş. (Beşler Yem ve Un A.Ş.)Veri Sorumlusu olarak siz çalışanlarımızın verilerini toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde aktarabilmektedir Beşler Yem ve Un A.Ş. olarak, çalışanlarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Beşler Yem ve Un A.Ş. siz çalışanlarımızın kişisel verilerini KVKK m. 5 uyarınca;

 • Kanunen alınmasının zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,
 • Hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Beşler Yem ve Un A.Ş.’ne ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde Beşler Yem ve Un A.Ş. lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı,

şartları ile toplamakta, işlemekte ve yukarıdaki şartlara ek olarak siz çalışanlarımızın ya da bir başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde aktarabilmektedir.


Beşler Yem ve Un A.Ş. çalışanlarımıza ait, kanunun kişisel veri olarak belirlediği, aşağıdaki tabloda yer verilen bilgileri hukuka uygun olarak işlemekte ve saklamaktadır:

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik Bilgileri

Kimlik kartı/nüfus cüzdanı/sürücü belgesi/pasaport/nüfus kayıt örneği gibi belgelerin içeriğinde yer alan kişisel veriler

İletişim Bilgileri

Cep telefonu, e-posta adresi, ikametgâh belgesi

Lokasyon Bilgileri

Konum bilgisi, araç konum bilgisi

Özlük Dosyası Bilgileri

Şirket’in iş sözleşmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken her türlü bilgi (Örneğin, AGİ’nin hesaplanabilmesi için gereken aile durumuna ilişkin bilgileri gösterir nüfus kayıt tablosu, boşanma, nafaka, velayet vb. dahil mahkeme kararları; İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uyarınca sağlanacak güvenlik ekipmanlarına esas olması açısından boy, kilo, ayakkabı numarası, kıyafet beden ölçülerini gösterir beden ölçü bilgileri)

Hukuki İşlem Bilgileri

Adli makamlar ile yapılan yazışmalar, mahkeme ilamları

Finans Bilgileri

Banka hesap numarası/IBAN bilgisi

Mesleki Deneyim Bilgileri

Özgeçmiş, diploma, mesleki yeterlilik belgesi, meslek içi eğitim belgesi, kurs/seminer vb. belgeler

Görsel Kayıtlar

Vesikalık fotoğraf, çalışma sahası fotoğrafları, çalışma sahası video kayıtları

İşlem Güvenliği Bilgileri

IP adres bilgileri, Log kayıtları, port kayıtları

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler

Sabıka kaydı, mahkeme ilamı

Fiziksel Mekân Güvenliği

Güvenlik kamerası kayıtları

Sağlık Bilgileri

İşe giriş sağlık raporu, periyodik sağlık raporu, psikoteknik raporu vb.

Diğer

Şantiye sahası giriş-çıkış güvenlik kontrolü için araç plakası ve ruhsat bilgileriKişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında mahrem bilgi olarak tanımlanan bilgileriniz ise sadece kanunlarda açıkça öngörülmesi, sağlık ve cinsel bilgileriniz ise sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmekte veya aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; iş başvurusu sırasında iletmiş olduğunuz öz geçmiş, kimlik fotokopileri, sağlık raporları, adli sicil kayıtları olarak tarafınızca şirket ilgili birimlerine aktarılmakta ya da çalışmaların yürütülmesi için sizden talep edilmekte veya resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, iştirak halinde olunan üçüncü firmalar gibi kaynaklar üzerinden toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili kanunlarda daha uzun süre öngörülmediği ya da dava zaman aşımı süreleri hariç şirketimiz ile olan iş akdiniz boyunca saklanacak ve işlenecektir.

KVKK m. 5/2 dışında kalan kişisel verileriniz açık rızanız bulunmadan amaç dışında kullanılmayacak olup, veriler, yasal sürelere tabi olarak yasal merciler ve ilgili kanunlar kapsamında yetkili kamu kurumlarına, ayrıca insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş ortaklarımıza, grup şirketlerine aktarılabilecektir. Saklanan, kaydedilen verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve erişilmemesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla yetki sınırlandırması, gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır. Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak, burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, siz çalışanlarımıza gerekli duyurular ile bildirim yapılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınız;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

şeklinde belirlenmiştir.

Beşler Yem ve Un A.Ş. KVKK’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibi çalışanlarına haklarını bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda çalışanlarına yol göstermektedir.

Beşler Yem ve Un A.Ş. kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri oluşturmuştur.

Çalışanlarımızın İstek ve Talepleri

Çalışanlarımız Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formunu doldurup imzalayarak bizzat ya da dijital

(e-imza) olarak imzalayıp suhut.tosun@beslerunyem.com.tr veya besler.gida@hs03.kep.tr adresine de gönderebilirler. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle de başvuru yapabilirler.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması gerekmektedir.

Talepler niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilecektir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesiyle birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilecektir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır.

Top